Esmaül Hüsna Ve Sırları 2
Esma-ül Hüsna ile duaya başlayacağınız zaman önce 99 ismi şerifi bir okuyunuz
sonra 100 istiğfar ve 100 salatü selam getiriniz. Bir Fatiha, üç ihlas, bir Felak, bir
Nas süresi okuyup sevabını önce Efendimiz Hz.Muhammed (aleyhisselam) sonra
diğer peygamberlere sonra Ashab-ı kiram’a sonra altın sinsile meşayıhı kiram’a
hediye etmek lazımdır. Zira Allah dostlarının hatırına duaları kabul eder.


Hangi ismi şerifi okuyacaksanız ismin başına “ya” kelimesi getiriniz.
Mesela: Errahman ismi şerifini – ya Rahim şeklinde tesbih ediniz. Burada yazılan
ismi şerif ve dualar Kenzul ulumi-l mehki kitabından alınmıştır.


Hangi tesbihe başladıysanız o ismi şerifi 99 gün çekmeye gayret ediniz. Biiznillah
istek ve hacetleriniz kısa zamanda gerçekleşir. Dualar Allah’a edilir, duaları Allah
kabul eder. Bize düşen sebat ve gayrettir. Tevfik Allah’tandır.
” Allah’ın güzel isimleri vardır,
Onunla kendisine dua ediniz.”
(Araf 173)


İSMİ CELİL ANLAMI TESBİH ADEDİ TESBİH NİYETİ


Er- RAHMÂN Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden günde 298 Dünya ve Ahirette Allah’ın sevgilisi olmak


Er- RAHÎM Çok merhamet eden, büyük nimetler veren. günde 258 Maddi ve Manevi Rızıklar


El- MELİK Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı. günde 90 Emir sahibi olmak, maddi ve manevi güçlü olmak


El- KUDDÛS Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz günde 170 Günahlardan kurtulmak ve kalp temizliği


Es- SELÂM Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren günde 131 Korkulan herşeyden korunmak


El- MÜ’MİN Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları
koruyup rahatlatan günde 137 Kötü hastalıklara düşmemek


El- MÜHEYMİN Gözeten ve Koruyan günde 145 İnsanların düşüncelerini anlar
korunur


El- AZÎZ Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip günde 94 Düşmanlara galip gelmek


El- CEBBÂR Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan günde 206 istek ve Arzuların olması için


El- MÜTEKEBBİR Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren günde 662 İzzete ve refaha nail olmak


El- HALÎK Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden
hepsini yoktan var eden günde 731 İşlerde üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmak


El- BÂRİ’ Eşyayı ve herşeyin vucüdunu
birbirine uygun halde yaratan günde 214 İşinde Başarılı olur, şöhret bulur


El- MUSAVVİR Tasvir eden, herşeye bir biçim ve özellik veren günde 336 Maksat ve merama ulaşmak için


El- ĞAFFÂR Mağrifeti pek çok günde 1281 Bağışlanmak ve günahlardan korunma


El- KAHHÂR Herşeye her istediğini
yapacak şekilde galip
ve hakim olan günde 306 Zalimleri kahretmek için


El- VEHHÂB Her türlü nimeti devamlı bağışlayan günde 14 Sıkıntısız borçsuz bir hayat için


Er- REZZÂK Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden günde 308 Bol rızıklı ömür için


El- FETTÂH Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran günde 489 Maddi manevi hayırlar için


El- ALÎM Her şeyi çok iyi bilen günde 150 ilim zenginliği için


El- KÂBID Sıkan, Daraltan günde 903 Zalimin zülmünden kurtulmak için


El- BÂSIT Açan, Genişleten günde 72 İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi


El- HÂFID Yukardan aşağıya indiren alçaltan günde 1481 Kötüden ve belalardan korunmak


Er- RÂFİ Yukarı kaldıran, yükselten günde 351 İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için


El- MUİZ İzzet veren, ağırlayan günde 117 Fakir ve zelillikten kurtulmak


El- MÜZİL Zillete düşüren, hor ve hakir eden günde 770 Düşmanları zelil etmek için


Es- SEMİ’ Herşeyi iyi işiten günde 180 Duaların kabulu için


El- BASİR Her şeyi iyi gören günde 112 Acziyetin kalkması için


El- HAKEM Hükmeden, hakkı yerine getiren günde 68 Haklı davasını kazanması için


El- ADL Çok Adaletli günde 104 Adaletli olmak için


El- LÂTÎF En ince işlerin bütün
inceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran günde 129 Dileklerin olması, kısmet ve rızık için


El- HABÎR Herşeyin iç yüzünden
gizli taraflarından haberdar günde 812 Hafıza ve idrakin genişlemesi için


El- HALÎM Suçlara karşı hemen ceza vermeyen
yumuşak davranan, süre veren günde 88 Ahlak ve hilim güzelliği için


El- AZİM Çok Azametli günde 1020 Sözünün tesirli ve sayırlı olmak için


El- ĞAFÛR Affı ve mağfireti pek çok günde 1286 Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak


Eş- ŞEKÛR Kendi rızası için yapılan iyiliklere
daha fazlasıyla karşılık veren günde 526 Talihin açıklığı, bol rızık


El- ALİY Pek yüce, Pek yüksek günde 110 Zilleten kurtulmak ve ilim için


El- KEBİR En büyük, pek büyük günde 232 Hürmet görmek için


El- HAFIZ Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan,
herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan günde 998 Nefsinin ve malının korunması için


El- MUKÎT Her yaratılmışın gıdasını,
azığını veren günde 550 Muhtaç olunan şeyi kazanmak için


El- HASİB Herkesin hayatı boyunca yapıp
ettiği herşeyin hesabını bütün
detayları ile bilen günde 80 Herkese karşı alnı açık olmak


El- CELÎL Celalet ve Ululuk sahibi günde 5329 Bir zalimi zorbayı zelil etmek için


El- KERÎM Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol günde 270 Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak


Er-RAKÎB Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden günde 312 Her işte Allah’ın koruması altında olmak için


El- MUCİB Kendisine dua edenlerin isteklerini veren günde 3025 Duaların kabul olunması için


El- VASİ’ İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekar günde 137 Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için


El- HAKÎM Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli günde 6084 İlim ve hikmet sahibi olmak için


El- VEDÛD Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan günde 400 Herkesin sevgisini kazanmak


El- MECÎD Şanı büyük ve yüksek günde 3249 İzzet ve şerefin artması için


El-BÂİS Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran günde 573 Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için


Eş- ŞEHÎD Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır günde 319 Şehid olmak, heybetli olmak için


El- HAK Varlığı hiç değişmeden duran günde 108 İmanda, ibadette sabit olup, imanlı ölmek


El- VEKÎL Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran günde 66 Allah’tan her türlü yardımı görmek için


El- KAVİY Pek Güçlü günde 116 Kansızlık ve vücudun güçlü olması için


El- METÎN Çok Sağlam günde 500 Maddi ve manevi sağlam olmak için


El- VELİY Sevdiği kullarının dostu günde 2116 Her işinde Allah’ın yardımı için


El- HAMİD Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen günde 3844 Kazancın genişlemesi


El- MUHSÎ Sonsuzda olsa tek tek
herşeyin sayısını bilen günde 148 Zekanın kuvvetli olması


El- MÛBDÎ Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan günde 57 Her işte muvaffak olmak için


El- MUÎD Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan günde 124 Elden kaçanı geriye kazanmak için


El- MUHYÎ Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren günde 68 İşlerin başarılı olması için


El- MÜMÎT Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan günde 490 Harama bakmamak, kötülükten vazgeçmek


El- HAY Diri, herşeyi bilen, herşeye gücü yeten günde 324 Sözü tesirli ve herkesten tazim görür


El- KAYYÛM Gökleri ve yeri, herşeyi tutan günde 156 Allah’ın izniyle her istekleri olur


El- VÂCİD İstediğini istediği anda bulan günde 196 Kaybedilen şeyi bulmak


El- MÂCÎD Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok günde 48 Kazancın bolluğu için


El- VAHİD Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan TEK günde 3669 İstediği olur, kalbi uyanır, aklı nur


Es- SAMED İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci günde 134 Hiç kimseye muhtaç olmamak


El- KÂDİR İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten günde 305 İstediğini yapmaya gücü yetirmek


El- MUKTEDİR Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan günde 744 Her işte başarılı olmak


El- MUKADDİM İstediğini ileri geçiren, öne alan günde 184 Daima yükselmek için


El- MUAHHİR İstediğini geri koyan, arkaya bırakan günde 847 Kötü birinin uzaklaştırılması için


El- EVVEL İLK günde 37 Her hayır işinde birinci olmak için


El- AHİR SON günde 801 Ömür uzunluğu için


Ez- ZÂHİR Herşeyde görünen aşikar günde1106 Her meselenin zuhuru için


El- BÂTIN Herşeyden gizli günde 62 Nefsi mutmain ve kalbi geniş olması için


El- VÂLİ Kainatı ve her an olup biten herşeyi tedbir ve idare eden günde 47 Sözünün tesirli insanların sevmesi için


El- MÜTEÂLÎ Aklım mümkün gördüğü herşeyden, her hal ve tavırdan daha yüce günde 551 Devletten istediğini elde etmek için


El- BERR Kulları için daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok günde 202 Herhalde iyilik bulmak için


Et- TEVVÂB Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan günde 409 Tövbelerin kabulu için


El- MÜNTEKIM Suçları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran günde 630 Zülüm ve fenalıktan korunmak


El- AFÜV Çok affeden günde 156 Rızık bolluğu
Kalp huzuru


Er- RAÛF Çok lütüfkar
Çok esirgeyen günde 287 Hiçbir varlıktan zarar görmez


MALİKÜ-L MÜLK Mülkün ebedi sahibi günde 212 mal ve kazanca zarar gelmez


Zül Celâl-i Ve’l İkrâm Hem büyüklük sahibi
hem fazl-i kerem sahibi günde 1100 işlerin kolaylığı için


El- MUKSIT Bütün işlerini denk ve
birbirine uygun yerli yerinde yapan günde 209 Eşler arasını düzeltmek için


El- CÂMİ’ İstediğini istediği zaman
istediği yerde toplayan günde 114 Küsleri barıştırmak için


El- GANİY Çok zengin ve herşeyden müstağni günde 1060 Büyük servet ve geniş rızık


El- MUĞNİ İstediğini zengin eden günde 1100 Geçim genişliği bol rızık


El- MÂNİ’ Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen günde 161 Kaza beladan uzak olmak için


Ed- DÂRR Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan günde 1001 Zararlı kişinin kahrı için


En- NÂFİ’ Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan günde 201 Hastalıktan uzak olur
hastaysa şifa bulur


En- NÛR Alemleri nurlandıran, istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran günde 256 doğruyu yanlışı görmek ve kalp nurluğu için


El- HÂDÎ Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren günde 400 çocukların itaatkar olması için


El- BEDİ’ Örneksiz, benzersiz, hayret verici alemler yaratan günde 86 Allah’ın yardımına nail olmak için


El- BÂKÎ Varlığının sonu olmayan günde 113 Ömrün uzunluğu, sıhhatin iyiliği için


El- VÂRİS Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi günde 707 Uzun ömür, bol mal, bol rızık ve şeref


Er- REŞÎD Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran günde 514 İçki ve zinadan kurtulmak ve güzel ahlak için


Es- SÂBÛR Çok sabırlı günde 298 Başladığı işi kolay bitirmek için